Integritetspolicy

Dataskyddsförordningen – Integritetspolicy – Wisby SegelSällskap

Ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Wisby SegelSällskap (nedan kallad WSS) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.

WSS har som mål att verka för segelsportens främjande i Visby och på Gotland samt att väcka och underhålla hågen för segling, rodd och motorsport till sjöss samt att befordra gott sjömanskap.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att WSS ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (ex. medlemsmöten, tävlings- och skolningsaktivitet), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information till och register för bl. a. klubbens medlemsregister, SBU/BAS.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter m.m.).

Personuppgifterna behandlas vid anmälan till tävling, under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering.

WSS behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland annat Riksidrottsförbundet och föreningens hemkommun.

WSS är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

 • Hantering av medlemskap i föreningen
 • Föreningsadministration
 • Deltagande i föreningens träningsverksamhet
 • Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet
 • Ansökan om bidrag
 • Sammanställning av statistik och uppföljning
 • Utbildningar arrangerade av föreningen
 • Kontakt med medlem
 • Besök på vår webbplats
 • Publicering av material på webbplats och sociala medier

 

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

Föreningen har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom föreningens verksamhet.

Ändamål med behandling Laglig grund
Hantering av medlemskap i föreningen Avtal
Föreningsadministration Avtal
Deltagande i föreningens verksamhet Avtal
Licenshantering Avtal
Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet Avtal
Ansökan om bidrag Rättslig förpliktelse
Sammanställning av statistik och uppföljning Allmänt intresse
Utbildningar arrangerade av föreningen Allmänt intresse vid statsbidragsfinansierad utbildning, annars samtycke
Kontakt med föreningen Intresseavvägning
Besök på vår webbplats Intresseavvägning
Publicering av material på webbplats och sociala medier Intresseavvägning och ibland samtycke

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.


 

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter. WSS ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas
 • Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
 • Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk

Du kan när som helst utöva dina rättigheter vänligen se till ny dataskyddslag när den träder i kraft. http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2018/02/prop.-201718105/

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.